Den missförstådda plasten

Återvinning och forskning förändrar synen på ett utskällt material. Plasten kommer definitivt att finnas även i framtiden, men det måste vara rätt typ av plast.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter

Läs mer på Fortum

P

last får många att tänka på mikroplaster, och nedskräpade stränder och hav. Här i Norden är det inte ett lika stort problem som i andra delar av världen, eftersom vi har en väl fungerande avfallshantering.

Plast har även många goda egenskaper där alternativen ofta är sämre även ur ett klimatperspektiv. Men i naturen hör den inte hemma.

– Att vi har ett system för energiåtervinning betyder inte att vi kan strunta i konsekvenserna av att använda plast, vi behöver både bli bättre på att återvinna och ser över hur vi använder plasten, säger Nicklas Johansson, affärsområdeschef för återvinning och energi på Fortum Sverige.

Nästan all plast tillverkas av fossila råvaror, vilket innebär att mängden koldioxid i atmosfären ökar när den bränns upp. På många håll i världen sker det dessutom utan att ta vara på energin. Men genom återvinning minskar behovet av att framställa ny plast.

Återvinning är en viktig del av framtidens cirkulära ekonomi. Till skillnad från dagens linjära ekonomi, där saker tillverkas, säljs, används och slängs liknar den cirkulära ekonomin mer naturens eget kretslopp.

– Det handlar både om att återanvända, reparera och att materialåtervinna. Ett grundkrav är med andra ord att det som tillverkas även behöver vara möjligt att återvinna, säger säger Nicklas Johansson.

År 2015 antog EU kommissionen en handlingsplan för att införa cirkulär ekonomi i Europa. Det innebär bland annat att återvinningen och återanvändningen av material ska öka. Nya krav på material, förpackningar och ekodesign ska också att tas fram. Men många företag utanför Europa intresserar sig också för cirkulär ekonomi.

– Dels av miljö- och klimatskäl, men också för att det är god ekonomi. Men vi måste framförallt börja i rätt ände, med att produkter produceras på ett sätt som gör att de enkelt kan återvinnas, säger Nicklas Johansson.

När det gäller återvinning av plast är Finland är ett av de ledande länderna i Europa, och Fortum är en stor aktör på området.

Rätt sorterad kan plasten återanvändas hela tio gånger innan den förlorat sina egenskaper Nicklas Johansson.

Till Fortums plastraffenaderi i Riihimäki kommer plastförpackningar från hela Finland för att sorteras, tvättas, och smältas ned till små kulor, granulat, som används för att tillverka nya produkter. På så sätt kan en schampoflaska bli en diskborste, och en glassförpackning kan bli en ny blomkruka.

Efterfrågan är stor, all granulat säljs och mer skulle kunna säljas. I Sverige ser regelverken och därmed marknaden lite annorlunda ut, men även här tillverkas och säljs återvunnen plast.

– Rätt sorterad kan plasten återanvändas hela tio gånger innan den förlorat sina egenskaper och behöver energiåtervinnas. På så sätt sparar vi mycket värdefulla naturtillgångar, säger Nicklas Johansson

Drygt 75 procent av plasten som kommer till Riihimäki går att återvinna. Resten energiåtervinns En anledning är att de optiska sensorerna i sorteringsmaskinerna inte klarar av att sortera svart plast.
Om förpackningen består av flera sorters plast, eller har för mycket tryck och etiketter på sig, kan den inte heller återvinnas.
Men i och med EU:s satsning på cirkulär ekonomi kan det komma att förändras. När det gäller svart plast har det redan skett framsteg. Nya sensorer gör det möjligt att sortera svart plast, och det finns även en ny typ av svart plast som befintliga maskiner kan hantera.

Jag tror att utvecklingen på området kommer att gå fort och innebära stora förändringar mot idag. Nicklas Johansson.

Finns det alltså en framtid för plasten?

– Svaret är ja, för det är egentligen inget dåligt material. Det är extremt mångsidigt, har låg vikt, och kan användas till det mesta. Vi skulle inte klara oss utan plast idag, till exempel inom sjukvården, säger Nicklas Johansson.

Idag forskas det därför för fullt på plaster som är lätta att återvinna, och tillverkas av råvaror som inte är fossila, till exempel restprodukter från jord- och skogsbruk. Det finns till och med potential för att tillverka plast av koldioxid, vilket skulle kunna bidra till att utsläppen av koldioxid minskar.

Fram till dess kan vi konsumenter hålla oss till två enkla grundregler, menar Nicklas Johansson:
– Källsortera, och köp produkter av återvunnen plast, det brukar står på förpackningen. Då hjälper du till att skapa en renare framtid.

Cirkulär ekonomi
I dagens linjära ekonomi tillverkas saker som sedan säljs, används och slängs.
Den cirkulära ekonomin liknar mer naturens eget kretslopp. Här ska alla produkter tillverkas för att leva så länge som möjligt, och vara enkla att återanvända och återvinna.
Även i en cirkulär ekonomi kommer det uppstå material som inte kan materialåtervinnas. Energiåtervinning är ett effektivt sätt att ta hand om dessa material.
I en cirkulär ekonomi används inte heller fossila råvaror eller fossil energi.

Fortums arbete med återvinning

Finland är ett av de ledande länderna i Europa vad gäller återvinning av plast och Fortum är en av de främsta aktörerna inom området.

Fortum återvinner inte bara plast, utan också metaller, elbilsbatterier och plockar bort farligt avfall ur kretsloppet.

Ökad återvinning och cirkulär ekonomi är en förutsättning för en hållbar framtid.

Därför lägger Fortum ned mycket arbete på att utveckla olika processer för återvinning och hantering av avfall.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter

Läs mer på Fortum